به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۵

ثریا اسفندیاری و مادر آلمانی اش (اوا کارل) / عکس