به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۵

امامزاده ای کنار خیابان / گرگان ـ عکس:مهدی قاسمی معیری

قبر مشهور به بی بی زبیده کنار یک اتوبان شهری در گرگان