به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۵

رابطه ی برگ کاهو با شهوترانی!