به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۵

خانه دكتر محمد مصدق در احمدآباد (ویدئو)

خانه  دکتر مصدق / احمد آباد