به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۶

غوغای ستارگان

شکیلا 

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم


باز امشب در اوج آسمانم
رازی باشد با ستارگانم

امشب یکسر شوق و شورم
ازین عالم گویی دورم


غوغای ستارگان



غوغای ستارگان

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم
رازی باشد با ستارگانم
امشب یکسر شوق و شورم
ازین عالم گویی دورم
*
از شادی پرگیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بَرحور و ملک
در آسمانها غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم
*
امشب یکسر شوق و شورم
ازین عالم گویی دورم
*
با ماه و پروین سخنی گویم
وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شبها
ماه و زهره را به طرب آرم
از خود بیخبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لبها
امشب یک سر شوق و شورم

ازین عالم گویی دورم