به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۷

کاریکاتور - طرح/ هرم اجتماعی در ایران ...

کاری ازمانا نیستانی