به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۷

منیر طه، این بار چه نقشۀ شومی در سر داری؟

چه خواب نامبارک و آشفته‌ای برای ملت ایران دیده ای؟  
سخنی کوتاه با بوالفضولِ خیرخواه!! 
منیر طه

1 - اگر موافقِ دمکراسی برای ملت ایران هستی چرا علیه نخست وزیر دمکرات ایران ، علیه ملت دمکراسی خواهِ ایران کودتا کردی؟
2 – اگر مخالفِ جنایت و خودکامگیِ این حکومت هستی چرا آن را به گُردۀ ملت ایران نشاندی و اینهمه جنایت را به ملت ایران تحمیل کردی؟
3 – درست است که ملت ایران در هر دو حکومتِ شاهنشاهی و اسلامی زیر ضربِ تازیانه و تیغ زهرآلودِ دیکتاتور له و لَوَرده شده است ولی من، منِ ایرانی، می‌بینم چه حریصانه این شلاق در دست تو پیچ و تاب می‌خورَد و بر تنِ آفت دیده و مجروحِ من فرود می‌آید و چه اشتها آورانه این تیغ با دست ِ تو کالبد مرا می‌دَرد و خونم را مسموم می‌کند
ــــــــ
میانِ من و تو دیواری است به تاریخ پیوسته. تو آن طرف، تیغ در دست و از دَورانِ شلّاق سرمست ، دیوار را به سوی من خمانده ای. من این طرف، دست بسته و کالبد در خون نشسته، دیوار را به روی تو کوفته ام.
این بار چه نقشۀ شومی در سر داری؟
چه خواب آشفته ای برای ملت ایران دیده ای؟
آگوست 2018- ونکوور، کانادا