به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۷

آیا شکایت ایران از آمریکا به نتیجه می رسد؟

دیوان بین المللی عدالت قرار است دوشنبه بیست و هفتم اوت نظر خود را دربارۀ شکایت جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا اعلام کند. برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم های آمریکا، حکومت اسلامی ایران شکایتی را علیه این کشور تسلیم دیوان بین المللی لاهه کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران می کوشد تا در وهلۀ اول این مهمترین نهاد قضایی سازمان ملل را قانوناً به عنوان مسئول رسیدگی به شکایت خود به رسمیت بشناساند و از این رهگذر اعمال تحریم های آمریکا را مسدود سازد.

یس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر خروج این کشور از توافق اتمی با ایران، حکومت تهران دولت آمریکا را متهم می کند که اقتصاد این کشور را در قرنطینه قرار داده است و به همین خاطر مایل است که دیوان بین المللی لاهه از واشنگتن بخواهد که تا تصمیم گیری نهایی قضات این دادگاه موقتاً تدابیر تنبیهی و تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران متوقف سازد.
شکایت تهران دربرگیرندۀ دو عنصر است : اولاً، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که اعمال مجدد تحریم های آمریکا ناقض حقوق بین الملل است. ثانیاً، حکومت ایران از منظر سیاسی از حمایت شماری از کشورهای اروپایی برخوردار است.
حکومت تهران شکایت خود را بر اساس معاهدۀ دوستی ایران و آمریکا تنظیم کرده که در سال ۱۹۵۵ میان دو کشور امضا شده است. این معاهدۀ دوستی در عین حال مبادلات تجاری و سرمایه گذاری دو کشور را ترغیب می کند، هر چند بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مناسبات دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۹٨٠ یعنی از زمان گرونگاگیری در سفارت آمریکا در تهران قطع شده است.
به نظر کارشناسان حقوق بین الملل، ایالات متحد آمریکا در واکنش به این شکایت خواهد کوشید تا صلاحیت دیوان بین المللی لاهه را برای رسیدگی به شکایت تهران زیر سئوال ببرد. برای این منظور نمایندگان دولت آمریکا عمدتاً به دو استدلال استناد خواهند کرد. استدلال اول آنان این است که معاهدۀ دوستی ۱۹۵۵ دیگر باصطلاح وجاهت قانونی ندارد، زیرا، دو دولت دوست ایران و آمریکا پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران از چهل سال پیش تاکنون به دو دولت متخاصم تبدیل شده اند.
رادیو بین المللی فرانسه