به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۷

نزدیک به نیمی از جمعیت آلمان روزنامه‌خوان است

بیش از ۳۹ میلیون نفر از جمعیت آلمان هر روز روزنامه می‌خوانند. با این همه از شمار خوانندگان روزنامه‌ها کاسته شده، هر چند که در مورد برخی از روزنامه‌ها ماجرا بر عکس است.

روزنامه‌های چاپی آلمان در ۱۲ ماه گذشته بیش از همه دوره‌های مشابه سابق خواننده از دست داده‌اند. گزارش  تازه "مدیا آنالیز" که هر سال وضعیت رسانه‌های آلمان را بازتاب می‌دهد حاکی از رجوع ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند آلمانی به روزنامه‌هاست. به عبارتی هر روزنامه چاپی آلمان را بیش از دو نفر می‌خوانند.

در تهیه بررسی تازه ۱۳۰ هزار شهروند آلمان مورد پرسش قرار گرفته‌اند. این بررسی البته صرفا به نسخه چاپی روزنامه‌ها برمی‌گردد.

سال ۲۰۱۷ کاهش شمار خوانندگان روزنامه‌های آلمان نسبت به سال قبل‌تر  از ۶۰۰ هزار نفر فراتر نمی‌رفت. اما کاهش امسال در قیاس با سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.

بررسی تازه می‌گوید که ۸ / ۵۵ درصد افراد بالای ۱۴ سال در آلمان روزنامه می‌‌خوانند. این رقم در سال ۲۰۱۷ ۹ / ۵۷ درصد بوده است. پرخواننده‌ترین روزنامه آلمان همچنان بیلدسایتونگ است که روزانه مورد رجوع ۴۲ / ۹ میلیون نفر است، رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۷ از یک کاهش ۳۵۰ هزار نفری حکایت دارد. پرخواننده‌ترین روزنامه سراسری غیرزرد آلمان زود دویچه سایتونگ است با یک میلیون و ۲۵۰ هزار خواننده در روز.

رقم خوانندگان ۲۳۰ روزنامه منطقه‌ای (غیرسراسری) آلمان در ۱۲ ماه گذشته بر ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بالغ شده که نسبت به سال ۲۰۱۷ یک میلیون و دویست هزار نفر کمتر است. البته این کاهش شامل همه روزنامه‌های منطقه‌ای نشده و برخی از آنها حتی بر شمار خوانندگانشان افزوده شده است.

با توجه به این که تیراژ چاپی روزنامه‌های آلمان روزانه به ۱۶ میلیون نسخه می‌رسد، می‌توان از بررسی تازه نتیجه گرفت که هر نسخه روزنامه آلمان را به طور متوسط ۵ / ۲ نفر می‌خوانند.

از مجموعه تیراژ یادشده سه میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه در کیوسک‌ها و مغازه‌ها عرضه می‌شود (۵ / ۱۰ درصد کمتر از سال قبل) و ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نسخه  آن به صورت آبونه به در خانه‌ها و موسسات برده می‌شود (۳ درصد کمتر از سال قبل). رقم خرید نسخه الکترونیکی روزنامه‌ها ولی در حال افزایش است و حالا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار در روز می‌رسد که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مجله‌های آلمان را مجموعا ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت می‌خوانند که معادل ۹ / ۸۶ درصد جمعیت بالای ۱۴ سال کشور است. این رقم نیز در سال گذشته ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است.

دویچه وله