به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۷

علل و زمینه های کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲

 از زبان شادروان دکتر شاپور بختیار  
علل و زمینه های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲