به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۷

خیزش، سرودهً خسرو نوین آزاد

آواز: سروش ایزدی
خیزش
بهر سویی زخاک پاک ایران / صدای خیزش مردم خروشان
خیزشآواز: سروش ایزدی

سروده : خسرو نوین آزاد ، ساخته و تنظیم : حمید نوین

حمید نوین ، پیانو / سعید فرصت ، تار / گروه کر آزادخیزش
 ز هر سویی زخاک پاک ایران / صدای خیزش مردم خروشان
وطن باغ گل و عشق و صفا بود / بهاران بود و دنیا مال ما بود
صدای دادخواهی دلیران / بلرزانیده کاخ دین فروشان
صدای جنبشی چون چشمه ساره  / صدای مردمان بیقراره
بدست اهرمن ویرانه ای شد / چنین ظلم وستم هرگز کجا بود
فراز د یگری آغاز گشته است / سرودی از رهایی ساز گشته است
دیگه راهی نمونده تا رهایی / کی گفته دیو ظلمت پایداره
نمانده ترسی از زندان و کشتار / همه از حاکمان منفور و بیزار
دگر جان بر لب آمد از ستمکار / بپا بر خاستن ها بازگشته است
خیابان پر شد ازعصیان و فریاد / بهم پیوسته و هم بسته بسیار