به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۷

روابط عمومی جبهه ملی ایران:

آیین مجلس یادبود شادروان فرزین مخبر
بدینوسیله به آگاهی میرساند که مجلس یادبود شادروان فرزین مخبر مبارز دیرپای راه آزادی و استقلال ایران و پیرو صدیق راه مصدق بزرگ و عضو حزب ملت ایران در روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در هتل سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برگزار می گردد.
۵ /۶ /۹۷
تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران