به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۷

اعتصاب گسترده و پیروزمند سراسری معلمان ایران (تصاویر)