به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۷

شعر یک دختر افغانستانی

به مردم ایران که اشک همه را سرازیر کرد
بیان گوشهٔ کوچکی از رنج ها و احساس یک کودک معصوم و مهاجر افغانستانی درایران
"رنج یک افغونی" * خاطرات و دردِ دلی است از لینا روزبه حیدری


 شاعر Lina Rozbih-Haidari (لینا روزبه حیدری)