به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۹۷

تجمع کشاورزان شرق اصفهان (بخش زیار) برای به دست آوردن حق‌آبه

از سخنان یک کشاورز:  
«همین علما، همین آقایونی که اینقدر بردیمشون بالا که دستمون دیگه به شون نمی رسه...»