به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۲، ۱۳۹۷

شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ تهران

در بیستمین سالگرد شهادت پروانه وداریوش فروهر یاد و نام آنان را گرامی میداریم.
بیست سال از روز اول آذرماه ۱۳۷۷ گذشت. روزی که کوردلان دشمن آزادی وبیگانه با میهن دوستی، دو آزاده وطن خواه، دوچهره درخشان نهضت ملی ایران و دو پیرو فداکار راه مصدق بزرگ، داریوش و پروانه فروهر را با ضربات متعدد دشنه از پای در آوردند و آنان را که جز عشق به آزادی وعشق به ایران گناهی نداشتند به شهادت رساندند. 
شگفت انگیز وحیرت آور آنکه کسانی مرتکب این جنایت فجیع شدند که از پول این مردم برای حفظ امنیت آنان حقوق می گیرند و باید حافظ و مدافع امنیت آحاد ملت باشند. 
ماجرای قتل های سیاسی پائیز ۷۷ به شادروانان داریوش وپروانه فروهر محدود نشد. بلکه نویسندگان ارزشمندی چون محمد مختاری ومحمدجعفر پوینده ومجید شریف نیز در آن پروژه قتل های سیاسی زنجیره ای به شهادت رسیدند. 
در نیمه دیماه ۷۷ وزارت اطلاعات دولت خاتمی با صدور بیانیه ای مسئولیت این قتل ها را پذیرفت و انجام آن ها را به افرادی خودسر از آن وزارت خانه نسبت داد و رئیس جمهور وقت آن قتل ها را جنایات نفرت انگیز نامید. 

دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی تعدادی از عاملین آن قتل ها را دستگیر ومحاکمه نمود، ظاهرا متهم ردیف اول در زندان خودکشی کرد وپس از پایان محاکمات فقط مجریان طرح معرفی شدند. و نام آمران وطراحان در پرده ای از ابهام باقی ماند. و از بازماندگان و خانواده های مقتولین خواسته شد که خواهان قصاص مجریان پروژه شوند اما خواسته این خانواده ها معرفی و محاکمه آمران این قتل های جنایت بار بود وپاسخ دادند که ما با مجازات اعدام مخالفیم و قصاص مجریان را طلب نمی کنیم. 

از نظر دستگاه قضائیه پرونده با در نظر گرفتن حکم زندان برای چند نفر از ماموران مختومه اعلام شد. ولی پرونده این قتل ها در نزد ملت ایران همچنان مفتوح است وزمانی بازگشائی شده وحقیقت این جنایات روشن خواهد گردید.

ما یاد ونام همه قربانیان آن جنایات نفرت انگیز را گرامی میداریم و به روان پاک آنان درود می فرستیم.

 اول آذرماه ۱۳۹۷ 
 تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران