به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۷

آگهی سالگرد فروهرها در روزنامه اطلاعات سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷

مرادزاده، پلاک ۱۸