به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۷

کتاب خاطرات زندان نسرین پرواز به انگلیسی

مبارزه زنان در ایران - خاطرات زندان
مبارزه زنان در ایران برای آزادی و برابری و مقاومت آنان در زندان 

کتاب خاطرات زندان نسرین پرواز به انگلیسی انتشار یافته و رونمایی کتاب در ۱۵ دسامبر در آدرس 
  زیر آمده است. 


The book launch for my prison memoir is on15 December at 6.45 - 8.30, at Housmans bookshop, 5 Caledonian road, Kings cross, N1 9DX

It would be lovely to see you there.

 Best wishes,
Nasrin 
کتاب خاطرات زندان نسرین پرواز به انگلیسی