به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۷

اسلام‌گرایان،‌ م. سحر

م. سحر
اسلام پناهان ِفریب انگیزان
پیوسته به بندِ جور وکین آویزان
پروردۀ ظلمتند وازخمرۀ دین
درکام خِرَد زهرِ جهالت ریزان

*
***

*
اسلام گرایانِ خِرَد باختگان
تاریخ نخواندگان و نشناختگان
یکبار دگر بر اسب ایمان گشتند
با نعلِ عرب بر این وطن تاختگان

*
***

*
اسلام گرایانِ شقاوت بنیاد
در عشق الهی از غمِ انسان، شاد!
زآنان ندمید جز تباهی به جهان
زیشان نرسید آیتی جز بیداد

*
***

*
اسلام گرایان تباهی کردار
ازمهرِ وطن خالی وازکین، سرشار
با نام خدا و خدعۀ دین کردند
کاری که براین خاک نروید جز خار!

*
***

*
اسلام گرایان عداوت پیشه
از شرم تهی، وز خِرَد و اندیشه
با دشمن دیرین وطن هم پیمان
یک عمر زدند تیشه‌ها بر ریشه

*
***

*
با ظلمتِ جان، چهرۀ تابان دارند
سیمای خدا و روح شیطان دارند
آن عشق مبین که با خدا می‌ورزند
بنگر که چه کینه‌ها به انسان دارند

*
***

*
تحریم

دیریست وطن به اهلِ دین تسلیم است
ازوحشتِ اهلِ دین جهان دربیم است
بر سفره، ز تحریم چرا می‌ترسی
در مملکتی که زندگی تحریم است؟


۱۵. ۱۱. ۲۰۱۷
‌م. سحر