به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۷

جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی در مقابل ساختمان دادگستری شوش، سه شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۷

 تجمع اعتراضی جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری، فيلم