به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۷

عکس/ جشن تکلیف دانش آموزان دختر در حرم امام خمینی!!

 مراسم جشن تکلیف دختران در پایان نُه سالگی در حرم خمینی!!