به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۷

کلاغ پر(۱) - کانال شاقه لا (ویدئو)

فساد گسترده در کشور؛ اختلاس و دزدی 
کلاغ پَر

کل نظام جمهوری اسلامی را سرتاسر فساد، رشوه، دزدی، اختلاس های میلیاردی و غارت کشور فرا گرفته است
و کشور با انواع نفت خواری، زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و معدن خواری روبرو است