به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۷

اعتراض به وضعیت معیشتی، تبعیض و احقاق حقوق تضییع شده خود

۷ اسفند؛ راهپیمایی و تظاهرات بازنشستگان کشوری و لشگری