به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۷

عبدالرسول مرتضوی جانباز ۴۰٪ : خامنه ای هیچ غلطی نمی تواند بکند