به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۷

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

همدردی
در سوگ فرنگیس حبیبی 
خبر درگذشت فرنگیس حبیبی را، که پس از چندین ماه نبرد با بیماری سخت خود روز گذشته ما را ترک کرد، با دریغ و اندوه بسیار دریافت کردیم.
زندگی فرنگیس حبیبی که در دوران دانشجویی از فعالان سازمان دانشجویان ایرانی در فرانسه و عضو کنفدراسیون جهانی دانشجویان بود از همان دوران جوانی سرشار از شور زندگی اجتماعی و مبارزه ی سیاسی و همراه با مهر و صمیمیت با دوستان و هموطنان خود بود و این روحیه هیچگاه او را ترک نکرد.

پس از انقلاب اسلامی که شوق آزادی او را به وطن بازگردانده بود، هنگامی که ادامه ی زندگی در نظام توتالیتر حاکم برای او غیرممکن شد وی به شهری که دوران  جوانی و دانشجویی خود را در آن سپری کرده بود بازگشت و پس از مدتی در رادیوی بین المللی فرانسه به زبان فارسی به کار مشغول شد و پس از چند سال کار در این بنگاه ریاست آن را برعهده گرفت. یکی از اشتغالات او در این کار تهیه ی برنامه های معرفی و نقد ادبی بود. 

جند سال پیش وی به منظور برخورداری از وقت آزاد برای کارهای فرهنگی اش خود را پیش از زمان بازنشسته کرده بود.

ما درگذشت این دوست و مبارز دیرین را به همسر گرامی او مهندس رضا ناظر و فرزندان برومند او، به خانواده ی محترم حبیبی، به همه ی یاران سیاسی و دوستان و دوستداران وی صمیمانه تسلیت می گوییم و در این ضایعه ی دردناک با آنان شریک و همدردیم.  

یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدسزاده.