به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۷

عکس روز / امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قبرستان یهودیان

 امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قبرستان یهودیان