به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۷

شاهد طلوع صبح آزادی در میهن ، رضا مقصدی

امیددارم تا زمانی که زنده هستیم شاهد طلوع صبح آزادی در میهن در بند مانده ی ما باشیم