به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۲۴، ۱۴۰۰

پدر زم لباس آخوندی را دور انداخت

و از تله برای پسرش در دوران زندان پرده برداشت 
پدر زم لباس آخوندی را دور انداخت