به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۸، ۱۴۰۰

بعد از عمامه اندازی در قم، زنان در تهران مجلس را به توپ بستند!!!


حالا نوبت نابودی شماست 
زنان در تهران مجلس را به توپ بستند!