به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۳، ۱۴۰۰

بعد از روح الله زم، پدرش برای آزادی‌خواهی قد علم کرد!!!


بعد از روح الله زم، پدرش برای آزادی‌خواهی قد علم کرد!