به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۰، ۱۴۰۰

اظهارات امام جمعه تهران :

براي مقابله با مشکلات اقتصادی روزه و نماز جعفر طيار بخوانید!