به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۶، ۱۴۰۰

کوچ ایرانیان ، علی لیمونادی

رحیم شریفی بر مزار دکتر شاپور بختیار در پاریس 
مصاحبه با شاپور بختیار- -رحیم شریفی- سیروس آموزگارــ دکتر همایونفر 
کوچ ایرانیان