به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۲، ۱۴۰۰

عباس عبدی، اولین مهره ای که در ماجرای حمله به گوهر عشقی سوخت!!!


عباس عبدی، اولین مهره ای که در ماجرای حمله به گوهر عشقی سوخت!