به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۲، ۱۴۰۰

طنزهای بیژن اسدی پور