به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۳، ۱۴۰۰

یک فراخوان شجاعانه برای آوردن تمام مردم به کف خیابان و شکست آخوندها در قم


یک فراخوان شجاعانه برای آوردن تمام مردم به کف خیابان و شکست آخوندها در قم