به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۲، ۱۴۰۰

فاطمه ایرلو، رقیب جدی و تازه‌ نفس زینب سلیمانی پس از ماجرای حسن ایرلو !!!


سزنوشت قاتلان دکتر شاپور بختیار از دقیقه یازده و جهل  

ماجرای حسن ایرلو !