به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۲۴، ۱۴۰۰

اتحاد قدرتمند معلمان در روز دوشنبه

حکومت را یک گام دیگر به سرنگونی نزدیک کرد 

اتحاد قدرتمند معلمان در روز دوشنبه