به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۷، ۱۴۰۰

پشت صحنه فیلمی که شحنگان سلطان سنجر از ماجرای گوهر عشقی پخش کردند!!!


...شحنگان سلطان سنجر از ماجرای گوهر عشقی