به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۱، ۱۴۰۰

در متروی تهران کرج شیردختران وطن حماسه آفریدند!!!


در متروی تهران کرج شیردختران وطن حماسه آفریدند!