به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۸، ۱۴۰۰

جواب مردانه توماج صالحی به حکومت و پرستوهایی که برایش فرستادند !!!


جواب مردانه توماج صالحی به حکومت و پرستوهایی که برایش فرستادند !!!