به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۹

    فروغ فرخزاد
زندگینامه فروغ از زبان برادرش فریدون فرخزاد
فروغ فرخزاد به سال 1313 در تهران متولد شد و...
رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت / راهی بجز گریز برایم نمانده بود...
روحی مشوّشم که شبی بی خبر ز خویش / در دامن سکوت بتلخی گریستم
نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها / دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم