به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۹

      رامین كامران    
تحریم هوشمند یا سیاستمدار هوشمند؟

یكی از این عبارات نوساخته كه توسط اصحاب رسانه و با گرته برداری از اصطلاحات فرنگی و با عجله ضرب گشته و به سرعت هم دست به دست شده و در همه جا رواج یافته این «تحریم هوشمند» است كه هر كس اول بار آنرا روی كاغذ (یا مونیتور) آورده حتی به خود زحمت نداده تا یك پسوند «انه» به آن اضافه كند تا بلكه سر و وضعش كمی مرتب بشود و بتوان بدون وجوب كفاره به شكلش نگاه كرد یا احیاناً از آن درست چیزی فهمید. ظاهراً زور عبارت فرنگی به قدری زیاد بوده كه یاور خویشاوند كج و كولۀ فارسی خود هم گشته و باعث شده تا كمتر كسی به خود زحمت بدهد تا بپرسد اصلاً این چه نوع فارسی است و از فارسی هم گذشته این چه تحریمی است كه قرار است خودش هوشمند باشد و اگر این اندازه هوشمند است چرا همه دائم در بارۀ تأثیرش ابراز شك میكنند.

در پستخانه ی هپلی 25
از سه نخاله پرسیدند آیا از خود پر روتر دیده اید؟ گفتند آری ملایان از ما بسی وقیح ترند ولی ما هم نزد آنها درس خوانده و بسیار آموخته ایم و هیچ از آنها کم نداریم ، گویی از فلانجای آسمان نازل شده ایم و دو نفره و سه نفره اعلامیه می دهیم و با سوابق درخشان و مشعشع ادعای رهبری هم می نماییم:  ادامه مطلب