به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۹

     محمدرضا شفیعی‌کدکنی (م. سرشک)
ای آفتابگردان، گل‌های عاشقان


ای آفتابگردان، گل های عاشقان
کاینسان تمام عمر، به خورشید خیره‌ اید
یک لحظه / گوش خویش / بدین حرف وا کنید

من در مدار خویش / هرگز قدم برون ننهم از طریق عشق
حتی اگر شما / همه / یک روز
خسته شوید و شیوه خود را رها کنید

    خواننده: نیگورا ( نگاره) خالوا
 شهر خالی، جادّه خالی، کوچه خالی، خانه خالی
باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی
وای از دنیا که یار از یار می‌ترسد