به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۹

          چنگیز پهلوان


شورش برحق است
سالگرد جنبش اعتراضی بیست و دوم خرداد
رساله ای در زمینه ی جامعه شناسی سیاسی و فرهنگی ایران، خرداد ۱۳۸۹
انقلاب های رنگی
در سالھای اخير به دنبال فروپاشی اتحاد جماھير شوروی مجموعه ای تازه از جنبشھای اجتماعی وارد عرصه ی تحولات اجتماعی شدند که در مجموع آنھا را انقلابھای رنگين می نامند. اين انقلابھای رنگارنگ در معرض تجزيه و تحليھای فراوان و متنوع قرار داشته اند. در اينجا به اختصار چند رنگ از اين جنبشھا را می شناسانيم به قصد آن که ببنيم ارتباطی با وضعيت ايران توانند داشت يا چيزی ھستند يکسره بيگانه با اوضاع ايران. اين مختصر را ھم به اين اعتبار می آوريم تا سبز بودن رنگ جنبش اخير را در ايران توضيح دھيم. پرسش اين است که آيا رنگ سبز در ايران ھمانند ھمان رنگ نماييھا در جاھای ديگر بوده است؟ آيا قرابت با ھم دارند یا يک امر اتفاقی و برگرفته از نمونه ھای کشورھای ديگر تبديل شده است به يک معنای عام؟    ادامه مطلب