به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۹

               فریدون مشیری
  آزادی
جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ
لیک آزادی گرامی تر، عزیز


توجه !  توجه !
برنامه تلویزیون ARTE در باره ی ایران روز سه شنبه 22 ژوئن 2010 ساعت 20:15
Iran Elections 2009
Regie: Ali Samadi Ahadi