به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۹

نگذاریم خون جوانان وطن لوث شود
مرثیه ای از زبان ندا، ترانه، سهراب و تمامی جانباختگان