به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۳

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

"به سرکوب حقوق رضا شهابی و شرایط غیر انسانی او پایان دهید!"
سندیکای کارگران شرکت واحد همانند گذشته همراه دفاع همه جانبه از حقوق انسانی رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد و عضو هیات مدیره سندیکا و اعتراض ایشان به جابجایی و شرایط تحمل ناپذیر زندان، بار دیگر فریاد اعتراض همیشگی خود را علیه پایمال شدن حقوق و اوضاع وخیم و ناگوار این کارگر ستم­دیده اعلام میدارد. و از مسئولان رده بالای کشور میخواهد هر چه زودتر به شرایط فاجعه بار ایشان خاتمه دهند. ما همچنین با احترام به حق اعتراض رضا شهابی علیه عدم رعایت حقوق انسانیش و تکرار درخواست آزادی و درمان کامل و بازگشت بکار و اجرای کامل حقوق کارگری او، به دلیل فوق العاده خطرناک بودن وضعیت جسم و جانش و رفع نگرانی فرزندان بی گناه و همسر زجر کشیده و خانواده و همکاران و دوستان واقعی از ایشان می خواهیم فورا به اعتصاب غذا پایان دهند و به شرایط عادی تغذیه بازگردند.

سندیکا ضمن سپاس گزاری صمیمانه دوباره از حمایت های بیدریغ سازمان های بین المللی و سندیکاهای کارگری و شخصیت های آزاده و خوش نام از آنان درخواست می کند. تا آزادی و رسیدن آقای رضا شهابی به همه حقوق حقه اش به دفاع از ایشان ادامه دهند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
1393/04/24

******

اطلاعیه زیر از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ارسال شده است. ما ضمن انتشار این اطلاعیه ، حمایت بی دریغ خود را از خواسته های رضا شهابی و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مبنی بر پایان دادن به اعتصاب غذای رضا شهابی اعلام می داریم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران
سندیکای کارگران نقاش استان البرز

1393/04/24

"به سرکوب حقوق رضا شهابی و شرایط غیر انسانی او پایان دهید!"

سندیکای کارگران شرکت واحد همانند گذشته همراه دفاع همه جانبه از حقوق انسانی رضا شهابی راننده زحمت­کش شرکت واحد و عضو هیات مدیره سندیکا و اعتراض ایشان به جابجایی و شرایط تحمل ناپذیر زندان، بار دیگر فریاد اعتراض همیشگی خود را علیه پایمال شدن حقوق و اوضاع وخیم و ناگوار این کارگر ستم­دیده اعلام می­دارد. و از مسئولان رده بالای کشور می­خواهد هر چه زودتر به شرایط فاجعه بار ایشان خاتمه دهند. ما همچنین با احترام به حق اعتراض رضا شهابی علیه عدم رعایت حقوق انسانی­اش و تکرار درخواست آزادی و درمان کامل و بازگشت بکار و اجرای کامل حقوق کارگری او، به دلیل فوق­العاده خطرناک بودن وضعیت جسم و جانش و رفع نگرانی فرزندان بی­گناه و همسر زجر کشیده و خانواده و همکاران و دوستان واقعی از ایشان می­خواهیم فورا به اعتصاب غذا پایان دهند و به شرایط عادی تغذیه بازگردند.
سندیکا ضمن سپاس گزاری صمیمانه دوباره از حمایت­های بی­دریغ سازمان­های بین ­المللی و سندیکاهای کارگری و شخصیت­های آزاده و خوش­نام از آنان درخواست می­کند. تا آزادی و رسیدن آقای رضا شهابی به همه حقوق حقه­اش به دفاع از ایشان ادامه دهند. 

" سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه "