به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۷، ۱۳۹۳

من عاشق ايرانم

بهنام روحانی فرد

من عاشق ایرانم

وطن دل مردمان ایرانیست
وفا و مهر زنان ایرانیست

وطن هزاران هزار سال احساس
تمام اندیشه‌های ایرانیستمن عاشق ایرانممن عاشق ایرانم
من عاشق ایرانم

وطن فقط زمین ایران نیست
وطن که این کوه و این بیابان نیست

وطن دل مردمان ایرانیست
وفا و مهر زنان ایرانیست

وطن هزاران هزار سال احساس
تمام اندیشه‌های ایرانیست

تکه‌ای از وطن شب یلداست
تکه‌ای صبح روز نوروز است

تکه‌ای متن لوحۀ کوروش 
که اساس حقوق امروز است

تکه‌ای هم دل شکستۀ ماست
مرحمش وحدتی دل افروز است

من و صدها هزار ایرانی 
وارث یک خزانه فرهنگیم

وارث آن عدالتی که گذشت
وارث خط زدن به هر جنگیم

هر که غمخوار میهن و وطن است
یاور و غمگسار هموطن است

فرق اگر بین هر دو ایرانیست
فرق بین دو عضو یک بدن است

من عاشق ایرانم
من عاشق ایرانم