به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۳

رقصی بکن... چرخی بزن...

شورش 
شو دیدنی از رقص و آواز دختران دانشجوی ایرانی

 رقص و آواز دختران دانشجوی ایرانیشورش 
رقصی بکن... چرخی بزن... به ریتم موسیقی و من...
هم جنس اقیانوس و مه... هم رنگ مهتاب و چمن...

رقصی بکن... رقصی مثه تجربه رها شدن...
برهنگی پوشیدن و... گل دادن و زیبا شدن...

لهجه عریان تنت نسیم و عاشق می کنه...
ستاره شیطون میشه و شب از خوشی دق می کنه...

جیرجیرکا اسم تو رو به باد میگن جار بزنه...
شیشه عطر تنت و تو نسترن ها بشکنه...

رقصی بکن... رقصی مثه تجربه رها شدن...
برهنگی پوشیدن و... گل دادن و زیبا شدن...