به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۳

سئوال؟

اسماعیل وفا یغمائی
سئوال؟

کبوتران بر شاخه ها خاموشند
در دعوای شغال و روباه
آلترناتیو کیست؟

روباه میجنگد با زخمهای کبوتران
با زخمهای، ما بر تنش
و دمب سرخ  برافراشته اش چون:
 «پرچم سرخ انقلاب
میدرخشد چو آفتاب»
با شغال که دشمن اوست
و مشروعیت اوست
 ومیتواند هر کبوتر نافرمان را
به او منسوب کند.
**
در دعوای شغال و روباه
آلترناتیو کیست؟
کبوتران بر شاخه ها خاموشند
و خورشید نرمک نرمک بالا می آید
بر فراز دمب سرخ برافراشته هزار آهنگ 
چون عقابی گشوده بال....

 ۲۶ ژوپیه ۲۰۱۴